• banner

Habarlar

 • Ahyrky rahatlyk: Power Recliner

  Ahyrky rahatlyk: Power Recliner

  Oturgyçlara girmek we çykmak üçin göreşmekden ýadadyňyzmy?Boýnuňyza, egniňize we arkaňyza has gowy goldaw berilmegini arzuw edýärsiňizmi?Elektrik oturyjydan başga zat gözleme.Bu innowasiýa mebel bölegi rahatlygy üpjün etmek üçin niýetlenendir we ...
  Koprak oka
 • Burç diwanyň täze dizaýny gyzgyn satylýar!

  Müşderiňiziň ýaşaýyş otaglaryny rahatlyk we stil üçin döredilen premium mata burç diwany bilen täzeläň.100,000 rubldan gowrak çydamly, çyzylmaga çydamly matalar bilen bu diwan dowamly gurulýar.Modully dizaýn, islendik giňişlige uýgunlaşyp, köpugurly konfigurasiýalara mümkinçilik berýär ...
  Koprak oka
 • Mebel üpjün edijisini tapmak barada henizem alada edýärsiňizmi?

  Mebel üpjün edijisini tapmak barada henizem alada edýärsiňizmi?

  Elektrik göteriji oturgyçlary öndüriji we üpjün ediji hökmünde GeekSofa saglygy goraýyş edaralarynyň we mebel üpjün edijileriniň isleglerine hyzmat edýär.Näsaglara ideg etmegi, müşderileriňiziň garaşsyzlygyny ýokarlandyrmak üçin döredilen amatly we işleýän lift oturgyçlarynyň we oturgyçlarynyň doly setirini hödürleýäris ...
  Koprak oka
 • Tilt-in-Space Power Lift oturgyçlarynyň peýdalaryna düşünmek

  Tilt-in-Space Power Lift oturgyçlarynyň peýdalaryna düşünmek

  Saglygy goraýyş işgärleri üçin kosmosda ýerleşýän güýç göteriji oturgyçlar hassalaryň rahatlygyny ýokarlandyrmakda, basyş şikesleriniň öňüni almakda we umumy abadançylygy ýokarlandyrmakda aýrylmaz gurala öwrüldi.Bu ýöriteleşdirilen oturgyçlar, agramy netijeli paýlaýan aýratynlyklaryň ajaýyp kombinasiýasyny hödürleýär ...
  Koprak oka
 • Kosmosda güýç göteriji oturgyçlar

  Kosmosda güýç göteriji oturgyçlar

  Saglygy goraýyş mebellerinde, basyşly şikesleriň öňüni almak we dolandyrmak isleýän adamlara rahatlyk we goldaw maýagy hökmünde ýeke-täk motorly kosmosda göteriji oturgyçlar tapawutlanýar.Spaceeke-täk hereketlendirijili kosmosda güýç göteriji oturgyjyň merkezinde agramy paýlamak ukyby ýatyr ...
  Koprak oka
 • Oturylyşyklaryňyza laýyklaşdyrmak üçin dürli görnüşler

  Oturylyşyklaryňyza laýyklaşdyrmak üçin dürli görnüşler

  GeekSofa-da saglygy goraýyş işgärleriniň üýtgeşik zerurlyklaryna düşünýäris.Şonuň üçin hassalaryňyzyň rahatlygyny we abadançylygyny üpjün etmek üçin köp dürli düzülen oturgyçlary we güýç göteriji oturgyçlary hödürleýäris.GeekSofa oturylyşyklarymyzy we güýjümizi düzmek üçin dürli özleşdirme wariantlaryny hödürleýär ...
  Koprak oka
 • GeekSofa-nyň oturgyçlary

  Dynç almagy kesgitleýän GeekSofa-nyň oturgyç divanlary bilen mebel hödürlemeleriňizi täzeläň.Oturylyşyklarymyz diňe bir ajaýyp rahatlygy üpjün etmän, eýsem umumy ulanyjy tejribesini ýokarlandyrýan köp wezipeli käse eýeleri bilen enjamlaşdyrylan.Innowasiýa käselerimiz, v ... bilen düzülip bilner.
  Koprak oka
 • Dragon gaýyk festiwaly gutly bolsun!

  Hytaýyň adaty festiwallary - “Dragon” gaýyk festiwaly ýakyn wagtda gelende, Geeksofa topary hemmelere “Dragon Boat” festiwalyny gutlaýar!# Geeksofa # # Dragonboatf festival
  Koprak oka
 • Geeksofadan Bariatrik Lift oturgyçlary

  “GeekSofa” -da müşderilerimize bazardaky iň ýokary hilli baratrik göteriji oturgyçlar bilen üpjün etmegi maksat edinýäris.Saýlamak üçin oturgyçlaryň giň görnüşini hödürleýäris we tejribeli işgärlerimiz zerurlyklaryňyza laýyk oturgyç tapmaga kömek edip bilerler.Biziň agyr ýük göteriji oturgyjymyz ...
  Koprak oka
 • Emeli lýuks deri güýç göterijisi

  Iýun aýynyň başynda, GeekSofa-nyň garry hassalar üçin rahatlygyny we hereketliligini ýokarlandyrmak üçin ýörite döredilen täze emeli deri güýç göteriji enjamy bilen tanyşdyrmak isleýärin.Bu oturylyşyk, garrylaryň üýtgeşik zerurlyklaryny kanagatlandyrýan, ony ideallaşdyrýan birnäçe aýratynlyklary hödürleýär ...
  Koprak oka
 • Öý teatry tejribäňizi güýçlendiriji bilen ösdüriň

  Öý teatry tejribäňizi güýçlendiriji bilen ösdüriň

  Öý teatryňyzy indiki derejä çykarmaga taýynmy?Bir düwmä degeniňizde iň oňat rahatlyk üçin iň oňat ýagdaýda oturýan kaşaň bezelen diwana çümüp biljekdigiňizi göz öňüne getiriň.Öý teatry bilen işleýän elektrik oturylyşy, dizaýny ...
  Koprak oka
 • Eraşuly söýýänleriňiz üçin lift göteriji satyn almagyň peýdalary

  Eraşuly söýýänleriňiz üçin lift göteriji satyn almagyň peýdalary

  Lovedakynlarymyzyň ýaşy ulaldygyça, öz öýlerinde rahat we howpsuz bolmagyny üpjün etmek möhümdir.Olara zerur rahatlygy we goldawy bermegiň bir usuly, lift oturylyşyny satyn almakdyr.“Lift Recliner” dürli görnüşli peýdany hödürleýän ýörite taýýarlanan oturgyç ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/27