• banner

Habarlar

 • Rahatlygyň we stiliň ajaýyp garyndysy: Motorly rekliner

  Rahatlygyň we stiliň ajaýyp garyndysy: Motorly rekliner

  Dynç almak we rahatlyk üçin iň oňat oturgyç wariantyny tapmak barada aýdylanda, elektrik oturgyçlary jogap.Bu innowasion mebel bölekleri diňe bir rahatlygy üpjün etmän, eýsem islendik ýaşaýyş meýdanyna nepislik getirýär.Bu blogda öwreneris ...
  Koprak oka
 • El bilen işleýänleriň artykmaçlyklary

  El bilen işleýän güýç güýji çeşmesini talap etmeýär we öýüň islendik ýerinde çeýe ýerleşdirilip bilner.Çylşyrymly elektronika ýok, diňe ýönekeý degmek we oturmak bilen ýatmagyň arasynda bökdençsiz geçýärsiňiz.Rahatlygy we nusgawy dizaýny garyşdyrýan, hilini we stilini görkezýän ajaýyp eser ...
  Koprak oka
 • Ergonomiki dizaýn

  Oturylyşyklarymyz dürli zerurlyklar üçin amatly rahatlygy gazanmaga mümkinçilik berýän köp duruş burç düzedişleri bilen bezelendir.Okamak üçin dik oturmak, telewizora tomaşa etmek üçin birneme oturmak ýa-da asuda uklamak üçin doly oturmak isleseňiz, oturgyçlarymyz islegiňize görä aňsatlyk bilen düzülip bilner ...
  Koprak oka
 • Agaç çarçuwamyza göz aýlaň

  Bazardaky arzan bahaly çarçuwaly çarçuwalar in engineenerli agaçdan ýasalýar, ýöne wagtyň geçmegi bilen ştapel, ýelim ýa-da dyrnaklary gowy saklamaýandyklary üçin MDF ýa-da bölejik tagtasyndan gaça durmagy maslahat berýäris.Iň çydamly otagymyzda gaty agaç çarçuwasy bar.Oturylyşy synap göreniňizde, ramka gaty wi duýýar ...
  Koprak oka
 • Durmuş durmuşyňyza laýyk gelmek we rahatlygyňyzy ýokarlandyrmak üçin ajaýyp dynç alyş diwany tapyň

  Durmuş durmuşyňyza laýyk gelmek we rahatlygyňyzy ýokarlandyrmak üçin ajaýyp dynç alyş diwany tapyň

  Işde uzak, ýadaw günden öýe gelmekden we dynç almak üçin amatly ýeriňizden ýadadyňyzmy?Indi seretme!“Recliner” diwan toplumlary rahatlygy ýokarlandyrmak we ýaşaýyş durmuşyňyza laýyk gelmek üçin ajaýyp çözgütdir.Saýlamak üçin gaty köp wariant bilen, ajaýyp re ...
  Koprak oka
 • Qualityokary hilli çig mal çydamly dynç almagyň açarydyr!

  Bazardaky arzan bahaly çarçuwaly çarçuwalar in engineenerli agaçdan ýasalýar, ýöne wagtyň geçmegi bilen ştapel, ýelim ýa-da dyrnaklary gowy saklamaýandyklary üçin MDF ýa-da bölejik tagtasyndan gaça durmagy maslahat berýäris.Iň çydamly otagymyzda gaty agaç çarçuwasy bar.Oturylyşy synap göreniňizde, ramka gaty berk duýulýar ...
  Koprak oka
 • Rahatlyk we rahatlyk bilen güýç göteriji oturgyç

  Arkaýynlykda we dynç almakda iň ýokary derejä ýetmek üçin, ulaldylan oturgyç oturgyçda oýun çalşygyna öwrüldi.Artykmaç oturgyçlaryň inkär edip bolmajak artykmaçlygy, olaryň hödürleýän deňsiz-taýsyz rahatlygydyr.Giň goltuklardan başga-da, bu oturgyçlarda gujaklaýan we ...
  Koprak oka
 • Güýç göteriji oturgyjyň ýyldyz dizaýny gelýär ~

  Elektrik göteriji oturgyjyň ýyldyz dizaýny gelýär Comfortable rahat we ýumşak arka goldawy bilen;4 hereketlendiriji bilen (kuwwatly başlyk we lomber goldaw) Hatda 5 hereketlendiriji hem edip bileris (nol agyrlyk güýjüni dolandyrmak üçin bir motor) Şonuň üçin has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, täze dizaýnlarymyz we pikirlerimiz bar....
  Koprak oka
 • Elektrikli oturgyç liftiniň görnükli aýratynlyklary

  Elektrikli oturgyç liftiniň görnükli aýratynlyklary

  Oturýan ýerinden turmak üçin kömege mätäç adamlar üçin oturgyçlar meşhur görnüşe öwrüldi.Bu oturgyçlar ajaýyp rahatlygy, amatlylygy we ulanmagyň aňsatlygyny hödürleýär we olary islendik jaýa möhüm goşundy edýär.Bazarda iň esasy bäsdeşleriň biri saýlananlar ...
  Koprak oka
 • Artykmaç güýç göteriji oturgyç

  Çümmek üçin oturgyç gözleýärsiňizmi?Soňra ulaldylan oturgyçlar diňe gözleýän zadyňyz bolup biler.Sahy goltuklar bilen bir hatarda, bu oturgyçlarda bedeniňizi gujaklaýan we goldaýan ýakymly çuňňur oturgyç bar - işli günüňizden soň hoş geldiňiz.Artykmaç oturyşymyz, olar üçin iň gowy saýlaw ...
  Koprak oka
 • “Recliner” mebel örtük materiallary teklipleri

  “Recliner” mebel örtük materiallary teklipleri

  Örtük materiallarynyň umumy rahatlygy, daşky görnüşi we işleýşi üçin ähmiýetine düşünýäris.Professional dynç alyjy öndüriji hökmünde dürli müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin dürli ýapyk örtük opsiýalaryny hödürleýäris.Lýuks deri bezeglerini gözleýärsiňizmi, ýumşak ...
  Koprak oka
 • Öý teatry akylly mebel

  Hakyky deri elektrik teatry diwanymyz, teatr tejribäňizi rahatlyk we rahatlyk üçin täze belentliklere çykarmak üçin döredildi.Premium hakyky deri bilen ýasalan bu teatr diwany çylşyrymlylygy we çydamlylygy görkezýär.Elektrik oturyş mehanizmi, oturýan ýeriňizi synap görmäge mümkinçilik berýär ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/2